KẾ HOẠCH HỘI THI TỔNG  PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

KẾ HOẠCH               Tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi” cấp thị xã năm học 2017-2018 Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền... ...