KẾ HOẠCH THI GVCNL GIỎI CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THI GVCNL GIỎI CẤP TRƯỜNG

Lượt xem:

...

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II I/ Đánh giá hoạt động trong học kỳ I Ưu điểm : a/ Ban giám hiệu: – Hàng tháng BGH lên và triển khai kế hoạch kịp thời. – Thực hiện tương đối tốt công tác chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường. – Thực hiện công tác giao ban báo cáo với các cấp đầy. – Chỉ đạo tương đối tốt công... ...
KẾ HOẠCH KHUNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH KHUNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN  Số:     /KHT-TQT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   EaDrông, ngày   4    tháng 10 năm 2017   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TỪNG THÁNG  NĂM HỌC 2017 – 2018   Tháng Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 9/2017 – Chuẩn bị công tác khai giảng... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...